Oroszlányi Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Oroszlányi Evangélikus Egyházközség
HÍRLEVELEK
Hírlevél 2015 Böjt
 

Hírlevél 2015 Böjt

Az Oroszlányi Evangélikus Egyházközség HÍRLEVELE 2015 BÖJTJÉBEN

„Ekkor az ördög így szólt hozzá: Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus így válaszolt neki: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember.” (Lukács evangéliuma4,3-4)

A Kísértő azt a Jézust szólítja meg ezen szavakkal, aki a Szentírás szerint már 40 napja böjtölt a pusztában. Gondolkodtasson el ma bennünket ez a párbeszéd-részlet! 1. „Ha Isten Fia vagy” – ez a feltételes mód minden keresztyén ember számára feladja a leckét önismeretből. Fontos tisztában lennünk azzal: kik vagyunk. Azt talán már jól tudjuk, a közelünkben élők kinek tartanak. De kik vagyunk az Istennel való kapcsolatunkban? Bizonyosság van-e a szívünkben afelől, hogy a keresztségben Isten gyermekévé fogadott? 2. Mire jogosít fel ez az Isten-fiúság? Jézust annak idején a Lélek vitte a pusztába, hogy az ott töltött napok erősítsék Atyjával való kapcsolatát, s hogy felkészüljön annak a küldetésnek betöltésére, amiért emberré lett. Vajon Neki kell-e eldöntenie, hogy mikor érhet véget ez a felkészülés? Mikor nyúljon kenyérért a böjtöt követően? S vajon – Isten gyermekeiként- mi vajon hányszor szeretnénk meghúzni tetszőlegesen a határokat? Kérjük-e, várjuk-e, hogy rövidüljenek a nemkívánatos időszakok az életünkben? Követelünk-e azonnali változást vagy hittel és türelemmel az Úrra bízzuk, mit mikor lát jónak? Jézusnak hatalmában áll ez a kenyérré-változtatás. Életében később valóban ad kenyeret a tömegnek, jószerint a semmiből előteremtve. Ám itt a pusztában nem él a hatalmával. Tudja, hogy Isten Fiai számára nem a kenyér az egyetlen táplálék. Fontos létfeltétel, mint még jó néhány dolog a földi életben, de van, ami mindet megelőzi a fontossági sorrendben! 3. „mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré” – tisztában vagyunk-e a szavak erejével? Ismerjük-e az Isteni szó hatalmát? Az egykor teremtő, életet adó, s mindmáig életre hívő szó hatalmát? Mely olyasmit is képes véghezvinni, ami minden természeti törvényszerűséggel ellenkezik. Elhisszük-e és megtapasztaltuk-e, mekkora változtatásokra képes? Mert a kő az csak kő, de amivé Jézus szavára változna, az nélkülözhetetlen az élethez. Jézus szava azonban nem csak az életfeltételeken, az élet minőségén vagy az életkörülményeken akar ideig-óráig javítani. Az a változás, amit Ő szerez kereszthalálával és feltámadásával, még az örök életünkre is hatással van! Isten újra és újra felkínálja nekünk ezt a lelki táplálékot. Akár a mindennapi Biblia-olvasásainkon, akár a gyülekezeti alkalmakon keresztül. Mindegyikünknek, akik Jézussal együtt tudjuk és valljuk: „Nemcsak kenyérrel él az ember”. Ámen

Farkas Etelka lelkész

Imádkozzunk! Mindenható Isten! Te törölted el a bűn és a halál hatalmát Jézus halála és feltámadása által. Kérünk, részesíts minket is az új élet örömében Jézus Krisztus Urunk által. Ámen

Böjti evangélizációs sorozat

Március 9-10-11-én (hétfő, kedd, szerda) 17 órai kezdéssel Németh Zoltán lelkész igehirdetései vezetnek bennünket a Jézussal való találkozás útján. Gyülekezetünk minden egyes tagját hívjuk, várjuk a lelki töltekezésre és az alkalmak után közös süteményezésre!

HIT-ÉS ERKÖLCSTANOKTATÁS 2013 szeptemberétől indult a kötelezően választható hit-és erkölcstan-, valamint az erkölcstanoktatás az általános iskolák akkori első és ötödik osztályos tanulói számára, felmenő rendszerben. Kérjük az Érintetteket, figyeljék az információkat a beiratkozásnál illetve a tanév végi jelentkezési lehetőségeket az iskolákban! Gyülekezetünk tagjai is szeretnék, ha minél többen választanák a mi felekezetünk által tartott hittanórákat. Miért válasszák a szülők és gyerekek az evangélikus hittant? A válaszadást segíti az internet: gyerekeket, hitoktatókat és lelkészeket kérdeztünk az evangélikus.hu-n látható reklámvideókban: http://www.evangélikus.hu/hittanfilmek

Gyülekezetünk alapítványa

Tavaly a 2013. évre vonatkozó felajánlásokból tavaly 210 000,- Forint érkezett Alapítványunk számlájára, mely összeg az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően a gyülekezetünkben folyó munkát segítette: az Énekkar szolgálatát, valamint hitéleti tevékenységeinket. Az előttünk álló költségvetési évben is szükségünk lesz a legkisebb összegű felajánlásra is!

AZ ELMÚLT ÉV KÖLTSÉGGAZDÁLKODÁSA ÉS AZ IDEI TERVEINK

Gyülekezetünk hitéleti, kulturális és karitatív tevékenységét, valamint épületeink karbantartását döntően a tagjainktól befolyt egyházfenntartói járulékokból, adományokból, perselypénzből, az alapítványunknak felajánlott 1%-ból és az alapítványi befizetésekből tudjuk fedezni. Ennek összege az elmúlt évben 4.165.578 Ft volt, mely 9%-kal volt nagyobb, mint 2013-ban. Ezt egészítette ki a pályázatokon nyert támogatás. Köszönjük Testvéreinknek, hogy támogatásaikkal hozzájárultak Egyházközségünk működéséhez, terveink megvalósításához. A 205 gyülekezeti tagtól érkezett, névhez köthető felajánlások összege négyezer és nyolcvanezer forint között változott. Működési kiadásainkat korszerűsítéssel és szigorú költséggazdálkodással sikerült csökkentenünk. Ezt a célt szolgálta a lelkészlakás külső homlokzati hőszigetelése is, melynek következtében gázfelhasználásunk tovább csökkent. Az 1.300.000 Ft összegű munkát az egyházmegye 900.000 forinttal támogatta. Mindezek eredményeként gazdálkodásunk kiegyensúlyozottá vált. Ez évben szeretnénk lecserélni a lelkészlakásban és a gyülekezeti termünkben lévő elhasználódott, korszerűtlen gázkazánokat. Ezt a munkát gyülekezeti költségvállalással és egyházmegyei támogatással kívánjuk megvalósítani, melyhez beadtuk a támogatási kérelmünket. Kérjük tagjainkat, hogy imádságaikkal, személyes részvételükkel és anyagi hozzájárulásukkal ez évben is támogassák gyülekezetünk szolgálatát. Továbbra is kérjük, hogy lehetősége szerint mindenki a nettó jövedelmének, nyugdíjának 1%-val járuljon hozzá gyülekezetünk működéséhez. Presbitériumunk nevében kérem gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségük szerint adományaikkal járuljanak hozzá az egyházközségünkben folyó szolgálathoz. Adóköteles jövedelemmel rendelkező családtagjaikat is ösztönözzék arra, hogy adójuk felajánlható 1%-ával támogassák a Magyarországi Evangélikus Egyház oktatási-ifjúsági-szociális szolgálatát (technikai szám 0035), a másik 1% felajánlásával (Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány; adószám: 19149055-1-11) pedig a gyülekezetünkben folyó gyermek, ifjúsági és zenei szolgálatot.

Sztruhár András felügyelő

Az egyházfenntartói járulék és adományok befizetésére lehetőség van a Lelkészi Hivatalban személyesen, vagy az Alapítványi csekken, illetve az Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány 11740061-20008550 számlán vagy az Oroszlányi Evangélikus Egyházközség 11740061-20019639 számlán egyházfenntartói járulék megjegyzéssel.

Bibliaórák Szeretett közösségünk életében nagyon fontos a Bibliával, Isten igéjével történő személyes találkozás. Bibliaórák alkalmával ezt a találkozást éljük meg hétről hétre. De az órákon nem csak a Bibliát, hanem egymás gondjait, örömeit és hitvilágát is megismerhetjük. Bibliaóra számomra azt a közösséget jelenti, ahol bátran kérdezhetek, ahol mindenki véleményét és gondolatait meghallgatjuk. Ezekkel a gondolatokkal, kérdésekkel az igén keresztül formáljuk egymás lelki világát. Amikor még csak elkezdtem járni az Istentiszteletekre a bibliaóra közösségén keresztül kezdtem el igazán megismerkedni a gyülekezettel. Ez a kis csoport segített, hogy úgy érezzem én is tagja vagyok a közösségnek. Az órák alkalmával egy-egy Biblia történetet beszélünk meg, amiket néha örömmel hallok vissza az Istentiszteleteken is. Ez évben az első keresztény gyülekezetek megalakulását, az Apostolok Cselekedeteiről íródott könyv történeteit választottuk. Takács Noémi

Baba-mama klub Baba-mama klubunk idén is minden szerdán 10 órai kezdettel a gyülekezeti teremben kerül megrendezésre, babáknak és anyukáiknak egyaránt tartalmas délelőtti elfoglaltságot biztosítva ezzel. Célunk idén is egy összetartó közösség kovácsolása az anyukák között, a babáknak pedig ismerkedés egymással és a szociális beilleszkedésre felkészítés a későbbiekben. Alkalmainkat Pásztorné Kis Gabriella, Milánné Mészáros Eszter és dr. Szekeresné Bakonyi Fruzsina tartja, szolgálatként teljesítve. Ezúton is szeretnénk nekik megköszöni kivaló munkájukat! A foglalkozások keretében verseket, mondókákat, énekeket tanulunk a kicsikkel, ezzel is fejlesztve mozgásukat, tudásukat. Minden alkalommal lelki útravalót is kapnak az anyukák, további feltöltődést adva nekik. Idén először baba-mama tornát tart nekünk dr. Szekeresné Bakonyi Fruzsina havi egy alkalommal. A torna célja, hogy átmozgassuk kicsiket és nagyokat egyaránt zenés, játékos formában. Idén is június közepéig fogjuk tartani alkalmainkat, a tanévzárással összhangban. Minden érdeklődő anyukát és babáját szeretettel várunk továbbra is!

Nagy-Varga Edina Baba-mama klub vezetője

...60-52=8 ÉNEK ÉS ZENEKARUNK SZOLGÁLATA A SZÁMOK TÜKRÉBEN A címben szereplő – talán talányos – matematikai összefüggés három tagja keretezte elmúlt évi oroszlányi szolgálatunkat. Tavaly ünnepeltük Oroszlány várossá nyilvánításának 60 éves évfordulóját, templomszentelési ünnepünkön adtunk hálát az 52 éve szolgáló Kórusunkért és helyben 8 koncerten fogadhattuk az érdeklődőket. Ének és zenekarunkkal nagyhét kezdetén Haydn Megváltó hét szava a keresztfán oratóriumát, a templomszentelési istentiszteleten Bach 79. Kantátáját, a Zene Világnapján Halász Károly bibliai szövegre komponált művét, karácsony előtt pedig Bach Karácsonyi oratóriumát adtuk elő. A további négy kamara koncerten hat olyan neves művész lépett fel, akik Oroszlányban kezdték meg a zenei tanulmányaikat. A helyi alkalmakon kívül Kórusunk énekelt Asbóth László, volt oroszlányi lelkészünk soproni temetésén, a Balaton déli partján fekvő szóládi református templomban és karácsony előtt a bánhidai református közösségben. Szeptember végén Balatonszárszón próbával egybekötött közösségformáló hétvégén lehettünk együtt a kórustársainkkal és családtagjaikkal. A missziói központ folyosóját, udvarát és ebédlőjét hangos gyerekzsivaj töltötte meg. Néhány bátor gyermek és felnőtt arra is vállalkozott, hogy a hűvös vízben megmártózzék. Este aztán föl lehetett melegíteni az átfagyott végtagokat is abban a moldvai táncházban, melyben három szakavatott zenész húzta a talp alá valót. Hálát adunk Urunknak, hogy az elmúlt évben is velünk volt, lehetővé tette szolgálatunkat és újabb tagokkal ajándékozott meg bennünket.

Sztruhár András

Az ifjúsági bibliaórások írták: Anno 3 és fél évvel ezelőtt meglehetősen bizonytalanul vágtam neki a konfirmációnak. Visszatekintve azonban nagyon örülök, hogy akkor nem mondtam gondolkodás nélkül nemet, ugyanis az ott eltöltött majdnem egy évre a mai napig rettentő szívesen emlékszem vissza. A konfirmáció után már nem is volt kérdés, hogy a következő szeptembertől az ifjúsági bibliakörön folytatom. Már harmadik éve, hogy rendszeresen járok péntekenként, és határozottan úgy érzem, hogy ez az, amibe soha nem fogok beleunni. A társaság, a témák, amikről hétről hétre beszélgetünk, a sok nevetés... minden tekintetben kevesebb lennék, ha ezek kimaradtak volna. És ahogy visszapörgetem az éveket, látom magam a kezdetekkor, hogy mennyire zárkózottan, határozatlanul viszonyultam a beszélgetésekhez, nem igazán vettem ki a részem belőlük. Mára azonban az a véleményem, hogy ebben a tekintetben mindenképpen változtam - ha nem is annyira feltűnően. Sokkal bátrabban nyilatkozok, ha arról van szó, egyre több gondolatom van az adott témákkal kapcsolatban, könnyebben ki tudom fejezni magam, mint akkor. Ez a fejlődés pedig borzasztó sokat jelent számomra. Többek között ezért érzem magam olyan jól ezeken a pénteki bibliaórákon. Csíkos Csenge Alíz

"Az Ifjúsági Bibliakörön mindig egy adott témát beszélünk meg, például Noé bárkájának történetét, vagy más bibliai részeket. Ezek mellől nem marad el a rengeteg nevetés és játék. A társaság nagyon jó, a hangulat emelkedett. Azért szeretem ezeket a foglalkozásokat, mert úgy tudunk komoly dolgokról beszélgetni, hogy körben jól szórakozunk. :) " Fenyvesi Levente

A személyi jövedelemadó bevallásakor a Nyilatkozatokra az alábbi technikai számokat kérjük feltüntetni: Magyarországi Evangélikus Egyház – 0035 Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány – 19149055-1-11

Oroszlányi Evangélikus Élő Kövek Hittantábor - 2014. Egy szép nyári reggelen izgatottan indultam el a helyi evangélikus hittan táborba. Habár többször is résztvevője voltam ennek a nyári eseménynek, de biztos voltam abban, hogy most sem fogok itt unatkozni. Nem csak azért, mert itt a 30 gyermek mellett mindig történik valami, hanem mert ebben az évben először vettem részt táboroztatóként. Már nem rám vigyáztak, hanem nekem kellett vigyáznom a többi gyerekre. A hét jó pár tanulságot és meglepetést tartogatott számomra. Először is néhány szabály, amit érdemes betartani: 1. Egyszerre maximum két kislányra figyelj oda, vagy tanulj meg egy időben legalább hat helyen jelen lenni. (Esetleg ne legyél annyira népszerű a körükben.) 2. Az uzsonnára sütit hozó kedves szülőnek ne ígérd meg, hogy segítesz, mert biztosan akkor fogja a tálcát a kezedbe nyomni, amikor egy rakat vajas kenyérrel és legalább két kancsó teával egyensúlyozva próbálsz kimenni az udvarra. 3. Ne lepődj meg, ha a tinédzser korosztályú csoportod egy része belealszik a bibliai történet feldolgozásába. 4. Ne a templomba rendezz cetli-kereső versenyt, mert hiába mondod, hogy az oltáron nincs semmi, úgyis mindenki ott fogja keresni. 5. A kirándulásról hazafelé jövet, ne mond senkinek, hogy mindjárt hazaérünk, mert biztosan akkor fog lerobbanni a busz. 6. Ne mesélj el egyetlen jó mesét sem, mert a hétvégére már beszélni se tudsz, és te is megunod az egészet. (Ui: Ha ezeket a szabályokat betartod, akkor egy viszonylag nyugodt hetet tölthetsz el.) Az apró szösszenetek ellenére egy csodálatos hetet töltöttünk el egymással és rengeteg alkalommal érezhettük Isten gondviselő szeretetét. A „Titkos Tesó”-s játék alatt kapott apró kis ajándékok, a gesztusokban kifejeződő figyelmesség, a közös imádkozások, éneklések, és étkezések (és még a reggeli torna is) a hét végére egy egészen jó csapatot kovácsolt belőlünk. Isten gondviselő szeretete ott volt körülöttünk és egész héten vigyázott ránk. Élményeim közül most az egyik legmeghatározóbbat szeretném megosztani. Már a hét elején izgatottan készültünk a csillebérci kaland-park szerdai kipróbálására. A gyakori eső azonban semmi jóval nem biztatott. Kedd este nem sok esélyét láttam annak, hogy másnap jó időnk lesz. Bár a délelőtti múzeum látogatásunk alatt még zuhogott az eső, de mire a kaland-parkhoz értünk már sütött a nap. Másnap reggel aztán több, 7-9 éves kisgyerek is odajött hozzám, hogy megosszák velem örömüket, amiért a Jóisten meghallgatta őket és délutánra jó időt ajándékozott nekünk. Nagy hála és mégis valahol szégyenérzet töltött el, amiért ebben a kritikusnak tűnő helyzetben pont ezek a kisgyerekek kértek segítséget attól, aki mindenre képes. Miközben mi nagyok és felnőttek belefeledkezünk a problémákba, addig az ő kis közbenjáró imádságukat meghallgatta szerető Urunk és meg is adta szívük kérését. Végül hálás vagyok Istennek, hogy egy ilyen szép héttel ajándékozott meg és remélem, hogy a jövőben még sok hasonló táborban vehetek részt. Gál Emese

A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ÉS AZ AZT KÖVETŐ IDŐSZAK GYÜLEKEZETI ALKALMAI Óraátállítás után a Nagyheti alkalmak 18 órakor kezdődnek!

Március 1. vasárnap: Böjt 2. vasárnapja – istentisztelet a Gyülekezeti házban Március 3. kedd: Böjti áhitat 17 órai kezdéssel a Gyülekezeti házban Március 8. vasárnap: Böjt 3. vasárnapja – Családi istentisztelet a Gyülekezeti házban Március 9-10-11. hétfő-kedd-szerda 17 óra Evangélizáció a Gyülekezeti házban Március 15. vasárnap: Böjt 4. vasárnapja -úrvacsorás istentisztelet a Gyülekezeti házban Március 17. kedd: Böjti áhitat 17 órai kezdéssel a Gyülekezeti házban Március 22. vasárnap: Istentisztelet a Gyülekezeti házban – Szupplikáló teológus szolgálata Március 24. kedd: böjti áhitat 17 órai kezdéssel Március 29. vasárnap: Virágvasárnapi istentisztelet Április 2. Nagycsütörtök: 18 órakor úrvacsorai istentisztelet a Gyülekezeti házban Április 3. Nagypéntek: 9 órakor Nagyheti úrvacsorai istentisztelet az Idősek Átmeneti Otthonában 10.30-kor Nagyheti úrvacsorai istentisztelet az Ápolási Intézetben 18 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással a Gyülekezeti házban Április 5. Húsvét napja: 10 órakor istentisztelet a Templomban úrvacsoraosztással Április 6. Húsvét hétfő: 10 órakor istentisztelet a Templomban úrvacsoraosztással Április 12. vasárnap: Családi istentisztelet Április 26. vasárnap: Konfirmációi istentisztelet úrvacsoraosztással és az évfordulós konfirmandusok köszöntésével Május 3. vasárnap: Anyák napi köszöntő az Istentisztelet keretében Május 14.csütörtök: Mennybemenetel ünnepe, 18 órakor lesz istentisztelet

Állandó gyülekezeti alkalmaink: Vasárnap és a nagyünnepeken 10 órakor kezdődnek istentiszteleteink. Minden hónap 1. és 3. vasárnapján az istentisztelet úrvacsorával egészül ki. A hónap második vasárnapján 10 órakor Családi istentiszteletet tartunk. Vasárnap az istentisztelettel egy időben gyermekbibliaköri foglalkozások zajlanak a gyülekezeti teremben. A tanév folyamán keddenként 17 órai kezdettel Bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben Szerdánként 10 órakor Baba-mama klubba várjuk – felekezeti hovatartozástól függetlenül – a kisgyermekes szülőket. Péntekenként 15.30 órai kezdéssel Ifjúsági Bibliaórára hívjuk és várjuk a Gyülekezeti terembe a konfirmáció után lévő, fiatal Testvéreinket Elérhetőségek: Lelkészi Hivatal: 34-361-669 Farkas Etelka lelkész: 20-824-34-34; etelka.farkas@lutheran. ALKALMAINKRA MINDANNYIUKAT SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK! A Gyülekezet Elnöksége és Presbitériuma nevében Istentől megszentelt böjti időszakot és áldott Húsvétot kívánok! Farkas Etelka lelkész

Társoldalak
2015. ADVENT
2016 Böjt
2016. Advent
2017. Böjt
2017 Advent
2018 BÖJT
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster