Oroszlányi Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Oroszlányi Evangélikus Egyházközség
HÍRLEVELEK
Hírlevél 2015 Böjt
 

Hírlevél 2015 Böjt

Az Oroszlányi Evangélikus Egyházközség HÍRLEVELE 2015 BÖJTJÉBEN

„Ekkor az ördög így szólt hozzá: Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus így válaszolt neki: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember.” (Lukács evangéliuma4,3-4)

A Kísértő azt a Jézust szólítja meg ezen szavakkal, aki a Szentírás szerint már 40 napja böjtölt a pusztában. Gondolkodtasson el ma bennünket ez a párbeszéd-részlet! 1. „Ha Isten Fia vagy” – ez a feltételes mód minden keresztyén ember számára feladja a leckét önismeretből. Fontos tisztában lennünk azzal: kik vagyunk. Azt talán már jól tudjuk, a közelünkben élők kinek tartanak. De kik vagyunk az Istennel való kapcsolatunkban? Bizonyosság van-e a szívünkben afelől, hogy a keresztségben Isten gyermekévé fogadott? 2. Mire jogosít fel ez az Isten-fiúság? Jézust annak idején a Lélek vitte a pusztába, hogy az ott töltött napok erősítsék Atyjával való kapcsolatát, s hogy felkészüljön annak a küldetésnek betöltésére, amiért emberré lett. Vajon Neki kell-e eldöntenie, hogy mikor érhet véget ez a felkészülés? Mikor nyúljon kenyérért a böjtöt követően? S vajon – Isten gyermekeiként- mi vajon hányszor szeretnénk meghúzni tetszőlegesen a határokat? Kérjük-e, várjuk-e, hogy rövidüljenek a nemkívánatos időszakok az életünkben? Követelünk-e azonnali változást vagy hittel és türelemmel az Úrra bízzuk, mit mikor lát jónak? Jézusnak hatalmában áll ez a kenyérré-változtatás. Életében később valóban ad kenyeret a tömegnek, jószerint a semmiből előteremtve. Ám itt a pusztában nem él a hatalmával. Tudja, hogy Isten Fiai számára nem a kenyér az egyetlen táplálék. Fontos létfeltétel, mint még jó néhány dolog a földi életben, de van, ami mindet megelőzi a fontossági sorrendben! 3. „mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré” – tisztában vagyunk-e a szavak erejével? Ismerjük-e az Isteni szó hatalmát? Az egykor teremtő, életet adó, s mindmáig életre hívő szó hatalmát? Mely olyasmit is képes véghezvinni, ami minden természeti törvényszerűséggel ellenkezik. Elhisszük-e és megtapasztaltuk-e, mekkora változtatásokra képes? Mert a kő az csak kő, de amivé Jézus szavára változna, az nélkülözhetetlen az élethez. Jézus szava azonban nem csak az életfeltételeken, az élet minőségén vagy az életkörülményeken akar ideig-óráig javítani. Az a változás, amit Ő szerez kereszthalálával és feltámadásával, még az örök életünkre is hatással van! Isten újra és újra felkínálja nekünk ezt a lelki táplálékot. Akár a mindennapi Biblia-olvasásainkon, akár a gyülekezeti alkalmakon keresztül. Mindegyikünknek, akik Jézussal együtt tudjuk és valljuk: „Nemcsak kenyérrel él az ember”. Ámen

Farkas Etelka lelkész

Imádkozzunk! Mindenható Isten! Te törölted el a bűn és a halál hatalmát Jézus halála és feltámadása által. Kérünk, részesíts minket is az új élet örömében Jézus Krisztus Urunk által. Ámen

Böjti evangélizációs sorozat

Március 9-10-11-én (hétfő, kedd, szerda) 17 órai kezdéssel Németh Zoltán lelkész igehirdetései vezetnek bennünket a Jézussal való találkozás útján. Gyülekezetünk minden egyes tagját hívjuk, várjuk a lelki töltekezésre és az alkalmak után közös süteményezésre!

HIT-ÉS ERKÖLCSTANOKTATÁS 2013 szeptemberétől indult a kötelezően választható hit-és erkölcstan-, valamint az erkölcstanoktatás az általános iskolák akkori első és ötödik osztályos tanulói számára, felmenő rendszerben. Kérjük az Érintetteket, figyeljék az információkat a beiratkozásnál illetve a tanév végi jelentkezési lehetőségeket az iskolákban! Gyülekezetünk tagjai is szeretnék, ha minél többen választanák a mi felekezetünk által tartott hittanórákat. Miért válasszák a szülők és gyerekek az evangélikus hittant? A válaszadást segíti az internet: gyerekeket, hitoktatókat és lelkészeket kérdeztünk az evangélikus.hu-n látható reklámvideókban: http://www.evangélikus.hu/hittanfilmek

Gyülekezetünk alapítványa

Tavaly a 2013. évre vonatkozó felajánlásokból tavaly 210 000,- Forint érkezett Alapítványunk számlájára, mely összeg az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően a gyülekezetünkben folyó munkát segítette: az Énekkar szolgálatát, valamint hitéleti tevékenységeinket. Az előttünk álló költségvetési évben is szükségünk lesz a legkisebb összegű felajánlásra is!

AZ ELMÚLT ÉV KÖLTSÉGGAZDÁLKODÁSA ÉS AZ IDEI TERVEINK

Gyülekezetünk hitéleti, kulturális és karitatív tevékenységét, valamint épületeink karbantartását döntően a tagjainktól befolyt egyházfenntartói járulékokból, adományokból, perselypénzből, az alapítványunknak felajánlott 1%-ból és az alapítványi befizetésekből tudjuk fedezni. Ennek összege az elmúlt évben 4.165.578 Ft volt, mely 9%-kal volt nagyobb, mint 2013-ban. Ezt egészítette ki a pályázatokon nyert támogatás. Köszönjük Testvéreinknek, hogy támogatásaikkal hozzájárultak Egyházközségünk működéséhez, terveink megvalósításához. A 205 gyülekezeti tagtól érkezett, névhez köthető felajánlások összege négyezer és nyolcvanezer forint között változott. Működési kiadásainkat korszerűsítéssel és szigorú költséggazdálkodással sikerült csökkentenünk. Ezt a célt szolgálta a lelkészlakás külső homlokzati hőszigetelése is, melynek következtében gázfelhasználásunk tovább csökkent. Az 1.300.000 Ft összegű munkát az egyházmegye 900.000 forinttal támogatta. Mindezek eredményeként gazdálkodásunk kiegyensúlyozottá vált. Ez évben szeretnénk lecserélni a lelkészlakásban és a gyülekezeti termünkben lévő elhasználódott, korszerűtlen gázkazánokat. Ezt a munkát gyülekezeti költségvállalással és egyházmegyei támogatással kívánjuk megvalósítani, melyhez beadtuk a támogatási kérelmünket. Kérjük tagjainkat, hogy imádságaikkal, személyes részvételükkel és anyagi hozzájárulásukkal ez évben is támogassák gyülekezetünk szolgálatát. Továbbra is kérjük, hogy lehetősége szerint mindenki a nettó jövedelmének, nyugdíjának 1%-val járuljon hozzá gyülekezetünk működéséhez. Presbitériumunk nevében kérem gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségük szerint adományaikkal járuljanak hozzá az egyházközségünkben folyó szolgálathoz. Adóköteles jövedelemmel rendelkező családtagjaikat is ösztönözzék arra, hogy adójuk felajánlható 1%-ával támogassák a Magyarországi Evangélikus Egyház oktatási-ifjúsági-szociális szolgálatát (technikai szám 0035), a másik 1% felajánlásával (Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány; adószám: 19149055-1-11) pedig a gyülekezetünkben folyó gyermek, ifjúsági és zenei szolgálatot.

Sztruhár András felügyelő

Az egyházfenntartói járulék és adományok befizetésére lehetőség van a Lelkészi Hivatalban személyesen, vagy az Alapítványi csekken, illetve az Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány 11740061-20008550 számlán vagy az Oroszlányi Evangélikus Egyházközség 11740061-20019639 számlán egyházfenntartói járulék megjegyzéssel.

Bibliaórák Szeretett közösségünk életében nagyon fontos a Bibliával, Isten igéjével történő személyes találkozás. Bibliaórák alkalmával ezt a találkozást éljük meg hétről hétre. De az órákon nem csak a Bibliát, hanem egymás gondjait, örömeit és hitvilágát is megismerhetjük. Bibliaóra számomra azt a közösséget jelenti, ahol bátran kérdezhetek, ahol mindenki véleményét és gondolatait meghallgatjuk. Ezekkel a gondolatokkal, kérdésekkel az igén keresztül formáljuk egymás lelki világát. Amikor még csak elkezdtem járni az Istentiszteletekre a bibliaóra közösségén keresztül kezdtem el igazán megismerkedni a gyülekezettel. Ez a kis csoport segített, hogy úgy érezzem én is tagja vagyok a közösségnek. Az órák alkalmával egy-egy Biblia történetet beszélünk meg, amiket néha örömmel hallok vissza az Istentiszteleteken is. Ez évben az első keresztény gyülekezetek megalakulását, az Apostolok Cselekedeteiről íródott könyv történeteit választottuk. Takács Noémi

Baba-mama klub Baba-mama klubunk idén is minden szerdán 10 órai kezdettel a gyülekezeti teremben kerül megrendezésre, babáknak és anyukáiknak egyaránt tartalmas délelőtti elfoglaltságot biztosítva ezzel. Célunk idén is egy összetartó közösség kovácsolása az anyukák között, a babáknak pedig ismerkedés egymással és a szociális beilleszkedésre felkészítés a későbbiekben. Alkalmainkat Pásztorné Kis Gabriella, Milánné Mészáros Eszter és dr. Szekeresné Bakonyi Fruzsina tartja, szolgálatként teljesítve. Ezúton is szeretnénk nekik megköszöni kivaló munkájukat! A foglalkozások keretében verseket, mondókákat, énekeket tanulunk a kicsikkel, ezzel is fejlesztve mozgásukat, tudásukat. Minden alkalommal lelki útravalót is kapnak az anyukák, további feltöltődést adva nekik. Idén először baba-mama tornát tart nekünk dr. Szekeresné Bakonyi Fruzsina havi egy alkalommal. A torna célja, hogy átmozgassuk kicsiket és nagyokat egyaránt zenés, játékos formában. Idén is június közepéig fogjuk tartani alkalmainkat, a tanévzárással összhangban. Minden érdeklődő anyukát és babáját szeretettel várunk továbbra is!

Nagy-Varga Edina Baba-mama klub vezetője

...60-52=8 ÉNEK ÉS ZENEKARUNK SZOLGÁLATA A SZÁMOK TÜKRÉBEN A címben szereplő – talán talányos – matematikai összefüggés három tagja keretezte elmúlt évi oroszlányi szolgálatunkat. Tavaly ünnepeltük Oroszlány várossá nyilvánításának 60 éves évfordulóját, templomszentelési ünnepünkön adtunk hálát az 52 éve szolgáló Kórusunkért és helyben 8 koncerten fogadhattuk az érdeklődőket. Ének és zenekarunkkal nagyhét kezdetén Haydn Megváltó hét szava a keresztfán oratóriumát, a templomszentelési istentiszteleten Bach 79. Kantátáját, a Zene Világnapján Halász Károly bibliai szövegre komponált művét, karácsony előtt pedig Bach Karácsonyi oratóriumát adtuk elő. A további négy kamara koncerten hat olyan neves művész lépett fel, akik Oroszlányban kezdték meg a zenei tanulmányaikat. A helyi alkalmakon kívül Kórusunk énekelt Asbóth László, volt oroszlányi lelkészünk soproni temetésén, a Balaton déli partján fekvő szóládi református templomban és karácsony előtt a bánhidai református közösségben. Szeptember végén Balatonszárszón próbával egybekötött közösségformáló hétvégén lehettünk együtt a kórustársainkkal és családtagjaikkal. A missziói központ folyosóját, udvarát és ebédlőjét hangos gyerekzsivaj töltötte meg. Néhány bátor gyermek és felnőtt arra is vállalkozott, hogy a hűvös vízben megmártózzék. Este aztán föl lehetett melegíteni az átfagyott végtagokat is abban a moldvai táncházban, melyben három szakavatott zenész húzta a talp alá valót. Hálát adunk Urunknak, hogy az elmúlt évben is velünk volt, lehetővé tette szolgálatunkat és újabb tagokkal ajándékozott meg bennünket.

Sztruhár András

Az ifjúsági bibliaórások írták: Anno 3 és fél évvel ezelőtt meglehetősen bizonytalanul vágtam neki a konfirmációnak. Visszatekintve azonban nagyon örülök, hogy akkor nem mondtam gondolkodás nélkül nemet, ugyanis az ott eltöltött majdnem egy évre a mai napig rettentő szívesen emlékszem vissza. A konfirmáció után már nem is volt kérdés, hogy a következő szeptembertől az ifjúsági bibliakörön folytatom. Már harmadik éve, hogy rendszeresen járok péntekenként, és határozottan úgy érzem, hogy ez az, amibe soha nem fogok beleunni. A társaság, a témák, amikről hétről hétre beszélgetünk, a sok nevetés... minden tekintetben kevesebb lennék, ha ezek kimaradtak volna. És ahogy visszapörgetem az éveket, látom magam a kezdetekkor, hogy mennyire zárkózottan, határozatlanul viszonyultam a beszélgetésekhez, nem igazán vettem ki a részem belőlük. Mára azonban az a véleményem, hogy ebben a tekintetben mindenképpen változtam - ha nem is annyira feltűnően. Sokkal bátrabban nyilatkozok, ha arról van szó, egyre több gondolatom van az adott témákkal kapcsolatban, könnyebben ki tudom fejezni magam, mint akkor. Ez a fejlődés pedig borzasztó sokat jelent számomra. Többek között ezért érzem magam olyan jól ezeken a pénteki bibliaórákon. Csíkos Csenge Alíz

"Az Ifjúsági Bibliakörön mindig egy adott témát beszélünk meg, például Noé bárkájának történetét, vagy más bibliai részeket. Ezek mellől nem marad el a rengeteg nevetés és játék. A társaság nagyon jó, a hangulat emelkedett. Azért szeretem ezeket a foglalkozásokat, mert úgy tudunk komoly dolgokról beszélgetni, hogy körben jól szórakozunk. :) " Fenyvesi Levente

A személyi jövedelemadó bevallásakor a Nyilatkozatokra az alábbi technikai számokat kérjük feltüntetni: Magyarországi Evangélikus Egyház – 0035 Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány – 19149055-1-11

Oroszlányi Evangélikus Élő Kövek Hittantábor - 2014. Egy szép nyári reggelen izgatottan indultam el a helyi evangélikus hittan táborba. Habár többször is résztvevője voltam ennek a nyári eseménynek, de biztos voltam abban, hogy most sem fogok itt unatkozni. Nem csak azért, mert itt a 30 gyermek mellett mindig történik valami, hanem mert ebben az évben először vettem részt táboroztatóként. Már nem rám vigyáztak, hanem nekem kellett vigyáznom a többi gyerekre. A hét jó pár tanulságot és meglepetést tartogatott számomra. Először is néhány szabály, amit érdemes betartani: 1. Egyszerre maximum két kislányra figyelj oda, vagy tanulj meg egy időben legalább hat helyen jelen lenni. (Esetleg ne legyél annyira népszerű a körükben.) 2. Az uzsonnára sütit hozó kedves szülőnek ne ígérd meg, hogy segítesz, mert biztosan akkor fogja a tálcát a kezedbe nyomni, amikor egy rakat vajas kenyérrel és legalább két kancsó teával egyensúlyozva próbálsz kimenni az udvarra. 3. Ne lepődj meg, ha a tinédzser korosztályú csoportod egy része belealszik a bibliai történet feldolgozásába. 4. Ne a templomba rendezz cetli-kereső versenyt, mert hiába mondod, hogy az oltáron nincs semmi, úgyis mindenki ott fogja keresni. 5. A kirándulásról hazafelé jövet, ne mond senkinek, hogy mindjárt hazaérünk, mert biztosan akkor fog lerobbanni a busz. 6. Ne mesélj el egyetlen jó mesét sem, mert a hétvégére már beszélni se tudsz, és te is megunod az egészet. (Ui: Ha ezeket a szabályokat betartod, akkor egy viszonylag nyugodt hetet tölthetsz el.) Az apró szösszenetek ellenére egy csodálatos hetet töltöttünk el egymással és rengeteg alkalommal érezhettük Isten gondviselő szeretetét. A „Titkos Tesó”-s játék alatt kapott apró kis ajándékok, a gesztusokban kifejeződő figyelmesség, a közös imádkozások, éneklések, és étkezések (és még a reggeli torna is) a hét végére egy egészen jó csapatot kovácsolt belőlünk. Isten gondviselő szeretete ott volt körülöttünk és egész héten vigyázott ránk. Élményeim közül most az egyik legmeghatározóbbat szeretném megosztani. Már a hét elején izgatottan készültünk a csillebérci kaland-park szerdai kipróbálására. A gyakori eső azonban semmi jóval nem biztatott. Kedd este nem sok esélyét láttam annak, hogy másnap jó időnk lesz. Bár a délelőtti múzeum látogatásunk alatt még zuhogott az eső, de mire a kaland-parkhoz értünk már sütött a nap. Másnap reggel aztán több, 7-9 éves kisgyerek is odajött hozzám, hogy megosszák velem örömüket, amiért a Jóisten meghallgatta őket és délutánra jó időt ajándékozott nekünk. Nagy hála és mégis valahol szégyenérzet töltött el, amiért ebben a kritikusnak tűnő helyzetben pont ezek a kisgyerekek kértek segítséget attól, aki mindenre képes. Miközben mi nagyok és felnőttek belefeledkezünk a problémákba, addig az ő kis közbenjáró imádságukat meghallgatta szerető Urunk és meg is adta szívük kérését. Végül hálás vagyok Istennek, hogy egy ilyen szép héttel ajándékozott meg és remélem, hogy a jövőben még sok hasonló táborban vehetek részt. Gál Emese

A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ÉS AZ AZT KÖVETŐ IDŐSZAK GYÜLEKEZETI ALKALMAI Óraátállítás után a Nagyheti alkalmak 18 órakor kezdődnek!

Március 1. vasárnap: Böjt 2. vasárnapja – istentisztelet a Gyülekezeti házban Március 3. kedd: Böjti áhitat 17 órai kezdéssel a Gyülekezeti házban Március 8. vasárnap: Böjt 3. vasárnapja – Családi istentisztelet a Gyülekezeti házban Március 9-10-11. hétfő-kedd-szerda 17 óra Evangélizáció a Gyülekezeti házban Március 15. vasárnap: Böjt 4. vasárnapja -úrvacsorás istentisztelet a Gyülekezeti házban Március 17. kedd: Böjti áhitat 17 órai kezdéssel a Gyülekezeti házban Március 22. vasárnap: Istentisztelet a Gyülekezeti házban – Szupplikáló teológus szolgálata Március 24. kedd: böjti áhitat 17 órai kezdéssel Március 29. vasárnap: Virágvasárnapi istentisztelet Április 2. Nagycsütörtök: 18 órakor úrvacsorai istentisztelet a Gyülekezeti házban Április 3. Nagypéntek: 9 órakor Nagyheti úrvacsorai istentisztelet az Idősek Átmeneti Otthonában 10.30-kor Nagyheti úrvacsorai istentisztelet az Ápolási Intézetben 18 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással a Gyülekezeti házban Április 5. Húsvét napja: 10 órakor istentisztelet a Templomban úrvacsoraosztással Április 6. Húsvét hétfő: 10 órakor istentisztelet a Templomban úrvacsoraosztással Április 12. vasárnap: Családi istentisztelet Április 26. vasárnap: Konfirmációi istentisztelet úrvacsoraosztással és az évfordulós konfirmandusok köszöntésével Május 3. vasárnap: Anyák napi köszöntő az Istentisztelet keretében Május 14.csütörtök: Mennybemenetel ünnepe, 18 órakor lesz istentisztelet

Állandó gyülekezeti alkalmaink: Vasárnap és a nagyünnepeken 10 órakor kezdődnek istentiszteleteink. Minden hónap 1. és 3. vasárnapján az istentisztelet úrvacsorával egészül ki. A hónap második vasárnapján 10 órakor Családi istentiszteletet tartunk. Vasárnap az istentisztelettel egy időben gyermekbibliaköri foglalkozások zajlanak a gyülekezeti teremben. A tanév folyamán keddenként 17 órai kezdettel Bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben Szerdánként 10 órakor Baba-mama klubba várjuk – felekezeti hovatartozástól függetlenül – a kisgyermekes szülőket. Péntekenként 15.30 órai kezdéssel Ifjúsági Bibliaórára hívjuk és várjuk a Gyülekezeti terembe a konfirmáció után lévő, fiatal Testvéreinket Elérhetőségek: Lelkészi Hivatal: 34-361-669 Farkas Etelka lelkész: 20-824-34-34; etelka.farkas@lutheran. ALKALMAINKRA MINDANNYIUKAT SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK! A Gyülekezet Elnöksége és Presbitériuma nevében Istentől megszentelt böjti időszakot és áldott Húsvétot kívánok! Farkas Etelka lelkész

Társoldalak
2015. ADVENT
2016 Böjt
2016. Advent
2017. Böjt
2017 Advent
2018 BÖJT
2018.ADVENT
2019. BÖJT
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster