Oroszlányi Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Oroszlányi Evangélikus Egyházközség
HÍRLEVELEK
2017. Böjt
 

2017. Böjt

Az Oroszlányi Evangélikus Egyházközség HÍRLEVELE 2017 BÖJTJÉBEN

„ Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? … a mi vétkeink miatt kapott sebeket, a mi bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.” ( részlet Ézsaiás próféta könyve 53. fejezetéből)

„Hol találok kegyelmes Istenre?” Akinek semmit sem jelent a hit, annak ez nem is kérdés. Nem biztos, hogy a kérdés felvetése érthető. Legfeljebb így: Létezik-e egyáltalán „bármilyen” Isten? Mások pedig a szigorú, számonkérő, büntetést osztogató Istent „ismerik”. Aki az elvárások Istene. Megint mások – saját tapasztalatuk alapján – Istent tehetetlennek és figyelmetlennek írják le. Persze – nem kevesen – vannak emberek, akik Istent olyannak szeretnék látni, amilyennek Ő maga mutatkozik be. Sőt: ezzel az Úrral keresik és megélik a kapcsolatot is. Utóbbiak közé tartozott Martin Luther is, aki élete fordulópontját követően szerzetesi, majd papi szolgálatba állt. Nagyon szeretett volna megfelelni szolgálata elvárásainak: saját lelkiismerete azonban egyre csak ostorozta. Kevésnek érezte magát ahhoz, hogy a Teremtő és Mindenható Isten közelében lehessen. Kész volt önmagát büntetni emiatt, hátha vezeklése meghozza a vágyott megbékélést Istennel. Ám kérdése – hiszen a kegyelmes Istent kutató kérdést neki tulajdonítják – mindaddig nem nyert megnyugtató választ, míg az evangélium szavából ki nem kristályosodott számára: egyedül Jézus Krisztusban „található meg” a kegyelmes Isten! Pontosabban: Jézusban van Isten kegyelme. A Szentírás szavai világossá tették számára, hogy eleven, bensőséges Isten-kapcsolat nem az emberi kiválóságból, szándékból vagy buzgólkodásból születik! Csakis Isten kegyelméből. „Hit által igazul meg az ember”(Rm 3,28) Ez a felismerés átütő változást eredményezett – és nem is csak a saját életében. Még csak nem is csupán az 1500-as évek Németországának életében. Máig így emlegetjük munkásságát: elindította a reformációt. Éppen idén ünnepeljük ennek 500. évfordulóját. Tanításai nyomán sokan ébredtek rá arra, hogy elégedett, boldog, teljes életet csak akkor élhetünk, ha a „lelkünk rendben van”. A rendbe-tételhez azonban egyedül Istennek van joga, hatalma, de hozzáférése is. Jézus megváltást hozó Golgotai kereszthalála és a halál – öröknek vélt – hatalmát megsemmisítő feltámadása éppen olyan mélyre nyúlik a lelkünkbe, hogy ott el tudja végezni ezt a munkát. Máig igaz: megteszi mindazok lelkében, akik ezt kérik, várják, engedik. Istennek ez a munkálkodása pedig fordulópontot jelent: rácsodálkozást arra, hogy aminek eddig hiányát érezte, az most egyszerre megadatott. Szabad elolvasni, megtudni. Szabad vele élni boldogan, bátran. Amikor pedig visszatekintünk 500 évvel ezelőtti múltunkba, valójában személyes jövőnket látjuk: a kegyelmes Isten jelenlétét. Farkas Etelka lelkész

Böjti evangélizációs sorozat

Április 3-4-5-én (hétfő, kedd, szerda) 17 órai kezdéssel Kósa Gergely bokodi lelkész igehirdetései hangoznak a fűtött gyülekezeti házban. Gyülekezetünk minden egyes tagját és az érdeklődőket hívjuk, várjuk a lelki töltekezésre és az alkalmak után közös süteményezésre!

RÉSZLETEK A 2017. 02. 26-ÁN ELHANGZOTT FELÜGYELŐI JELENTÉSBŐL

Jelentésemet Útmutatónk egyik mai igéjével kezdem: „Jézusban élet volt, és az élet volt az emberek világossága.” (Ján 1,4) A reformáció 500 éves évfordulójának éve, a lutheri örökség szembesít bennünket a felolvasott igében is megfogalmazott kérdéssel: mit jelent számunkra a Jézustól kapott élet, a nekünk ajándékozott világosság? Kívánom mindnyájunknak, hogy ne csak nevünk tanúskodjék az életről, hanem egyéni és közösségi életünk is.

Az elmúlt évre két, erőnket próbára tevő munka elvégzését is terveztük. Az oltárkép restaurálását és az udvaron lévő pince és kőfal elbontását, valamint új kerítés építését. Urunk azonban megsegített bennünket és a tervezett munkákon kívül – az Oroszlányi Önkormányzat támogatásával – elkészülhetett az oltárkép keretének a restaurálása is. Az oltárkép restaurálása és az udvar rendbetétele 4.756.127 Ft-ba került.

A gyülekezet tagjaitól, az egyházközségen és az alapítványon keresztül 5.251.600 Ft folyt be, mely összeg fedezte a tervezett kiadásainkat. Köszönöm az adakozók hűségét, különösen is azokét, akik szerény anyagi körülményeik ellenére is nagyobb összeggel támogatták közösségünk szolgálatát. Az egyházfenntartói járulék mértékével kapcsolatban szeretném ismét tudatosítani a mindenkori jövedelem után javasolt 1%-os hozzájárulás figyelembe vételét. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek havi 70.000 Ft jövedelme van, akkor az ajánlott járulék mértéke 700 Ft/hó, azaz 8.400 Ft/év. Megköszönöm mindazok munkáját, tevékeny segítségét, akik bármilyen módon is hozzájárultak ahhoz, hogy gyülekezetünk szolgálata rendben folyjék.

Ez évben szeretnénk felújítani az 54 éve épült/felújított orgonánkat 2.612.000 Ft összegért. Ehhez egyházunk zenei bizottsága 1.700.000 Ft támogatást ítélt meg. A szükséges önerő előteremtéséhez adakozást hirdetünk meg. A felújítási munkák húsvét után kezdődnek és várhatóan június végéig befejeződnek.

A 2017-es, jubileumi év néhány helyi eseményére szeretném felhívni a jelenlévők figyelmét. A reformáció 500 éves jubileuma alkalmából Kórusunk a lutheránus Bach három jelentős művével készül. Nagyszombaton, a Jézus szenvedéstörténetét feldolgozó János passió hangzik el. A nyáresti zenés alkalmak sorába – rendhagyó módon – egy színházi előadást is meghallgathatunk. Június 10-én templomunkban, a budapesti Újszínház előadásában kerül bemutatásra, az Árva Bethlen Kata életét feldolgozó monodráma. Szeptember 24-én ünnepeljük templomunk felszentelésének 230 éves, és Kórusunk megalakulásának 55 éves évfordulóját. Az istentiszteleten elhangzik J. S. Bach 79. (Reformációi) Kantátája. Az istentisztelet zárásaként pedig elültjük a reformációi emlékfát. December 17-re Kórusunk J. S. Bach Karácsonyi oratóriumával készül.

Sztruhár András felügyelő

GYÜLEKEZETÜNK ALAPÍTVÁNYA

Tavaly a Személyi jövedelemadó 2015. évre vonatkozó 1% felajánlásokból 190 242 Ft érkezett Alapítványunk számlájára, mely összeg az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően a gyülekezetünkben folyó munkát segíteti: az Énekkar szolgálatát, valamint hitéleti tevékenységeinket. Az előttünk álló költségvetési évben is szükségünk lesz a legkisebb összegű felajánlásra is! A személyi jövedelemadó bevallásakor kérjük a Nyilatkozatokra az alábbi technikai számokat feltüntetni: Magyarországi Evangélikus Egyház – 0035 Oroszlányi Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány – 19149055-1-11 Az egyházfenntartói járulék és adományok befizetésére lehetőség van a Lelkészi Hivatalban személyesen, vagy Gyülekezetünk Alapítványának csekkjén, illetve az Oroszlányi Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány 11740061-20008550 számlán vagy az Oroszlányi Evangélikus Egyházközség 11740061-20019639 számlán egyházfenntartói járulék vagy adomány megjegyzéssel.

HIT- ÉS ERKÖLCSTANOKTATÁS

  1. szeptemberétől indult a kötelezően választható hit- és erkölcstan, valamint az erkölcstanoktatás az általános iskolák akkori első és ötödik osztályos tanulói számára, felmenő rendszerben. Kérjük az Érintetteket, figyeljék az információkat a beiratkozásnál, illetve a tanév végi jelentkezési lehetőségeket az iskolákban! Miért válasszák a szülők és gyerekek az evangélikus hittant? A válaszadást segíti a http://www.evangélikus.hu/hittanfilmek internet címen megtekinthető, „Gyerekeket, hitoktatókat és lelkészeket kérdeztünk” reklámvideó.

A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ÉS AZ AZT KÖVETŐ IDŐSZAK GYÜLEKEZETI ALKALMAI

Április 2. Böjt 5. vasárnapja 10 óra Úrvacsorás istentisztelet Gyülekezeti ház Április 3-4-5. Hétfő-kedd-szerda 17 óra Evangélizáció Gyülekezeti ház Április 9. Böjt 6. vasárnapja 10 óra Családi istentisztelet Gyülekezeti ház Április 13. Nagycsütörtök 17 óra Úrvacsorai istentisztelet Gyülekezeti ház Április 14. Nagypéntek 10 óra Úrvacsorai istentisztelet Gyülekezeti ház Április 15. Nagyszombat 16 óra J. S. János passió Templom Április 16. Húsvét ünnepe 10 óra Úrvacsorai istentisztelet Templom Április 17. Húsvét hétfő 10 óra Úrvacsorai istentisztelet Templom Május 21. Húsvét u. 5. vasárnap 10 óra : Konfirmációi istentisztelet úrvacsoraosztással és a jubiláns konfirmandusok köszöntésével Templom Május 25. Csütörtök 18 óra Mennybemenetel ünnepi istentisztelet Templom Június 4. Pünkösd ünnepe 10 óra Úrvacsorai istentisztelet Templom Június 5. Pünkösd hétfő Egyházmegyei nap Nagyvelegen, ezért helyben nem lesz istentisztelet Június 10. Szombat 19 óra Árva Bethlen Kata című monodráma Templom Június 11. Vasárnap: 10 óra Tanévzáró családi istentiszteletTemplom

Állandó gyülekezeti alkalmaink Vasárnap és a nagyünnepeken 10 órától tartjuk az istentiszteleteinket, a hónap 1. és 3. vasárnapján úrvacsoraosztással. Tanév időszakában: A hónap második vasárnapján 10 órakor Családi istentiszteletre gyülekezünk. Vasárnaponként az istentisztelettel egy időben gyermekbibliaköri foglalkozást tartunk. Keddenként 17 órai kezdettel Bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben. Szerdánként 10 órakor Baba-mama klubba várjuk – felekezeti hovatartozástól függetlenül – a kisgyermekes szülőket. A hónap harmadik vasárnapján délután fél 5-kor tartjuk a Fiatal családok délutánját.

Elérhetőségek: Lelkészi Hivatal: 34-361-669 Farkas Etelka lelkész: 20-824-34-34; etelka.farkas@lutheran.

ALKALMAINKRA MINDANNYIUKAT SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK! A Gyülekezet Elnöksége és Presbitériuma nevében Istentől megszentelt böjti időszakot és áldott Húsvétot kívánok! Farkas Etelka lelkész

Társoldalak
Hírlevél 2015 Böjt
2015. ADVENT
2016 Böjt
2016. Advent
2017 Advent
2018 BÖJT
2018.ADVENT
2019. BÖJT
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster