Oroszlányi Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Oroszlányi Evangélikus Egyházközség
HÍRLEVELEK
2018 BÖJT
 

2018 BÖJT

Az Oroszlányi Evangélikus Egyházközség HÍRLEVELE 2018 BÖJTJÉBEN „Isten a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.” (részlet Pál apostolnak a Római gyülekezethez írt levelének 5. fejezetéből) Senkit sem könnyű meggyőzni Isten szeretetéről. Túl sok minden állt már közénk ahhoz, hogy a megfelelő szavakkal, a megfelelő időben, a megfelelő hangulatot megragadva sikerülhessen. Pál apostol korában sem volt ez másképp, ő mégis megpróbálta. Pontosan tudta: mindegyikünknek szüksége van Isten szeretetére. Éltető szeretet ez, talán nem is tudjuk, mennyire! Ott ragyog a napfényben, megcsillan az esőcseppben, csilingel a gyermek kacagásában, tetten érhető a szorgos kezek mozdulatában, a bölcsen fogalmazott baráti tanácsban, s ki tudja, még mi minden másban! Ám közülük egyik sem eléggé meggyőző. Önmagában egyik sem nyit kaput az önfeledt rácsodálkozásra, a belefeledkezésre, az Isteni szeretet elfogadására. Ehhez valami más kell. Több kell. Valami olyan, ami ledönti az ősi válaszfalakat - de legalábbis rést üt rajtuk. Elerőtleníti a Teremtő Úrral szembeni konokságot. Vagy akár fel is számolja a bűn ránk tekeredő álnokságát. Ez a valami más nagyobb az ellenkezésnél, a konokságnál, erősebb a bűn álnokságánál is. A „valaminek” egyenesen Krisztusnak kell lennie. Szabadítónak. Egyszersmint hozzánk hasonlatosan: embernek. Az Úr Jézusra nézve, ezt a Szabadítót látjuk. Szavaiban, gyógyításaiban, emberszeretetében pedig a feloldozás meghatóan rövidre zárt folyamatát. Szavai, gyógyító, életformáló szeretete személyre szabott lehetőség a szeretete iránti megnyílásra. Ráadásul egyik sem követel semmit cserébe. Tiszteletben tartja akár a távolságtartásunkat is. Sőt, ha akarjuk, a bűneinket is. A mindenek fölött való Isteni szeretet jogosítja fel erre. Megengedi a szeretetnek ezt a szokatlan, szinte lehetetlenül elfogadó formáját. És képessé teszi az értünk viselt szenvedésre, végül a halálra is. A Golgota hegyének keresztfáján. Jó hírként (evangéliumként) pedig a szemünk előtt tartja, hogy számunkra létezik ez a másik lehetőség is. Egy felszabadult, örvendező, élet. Ezt Jézus Krisztus teremtette meg számunkra, az által, hogy „már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk”. Senkit sem könnyű meggyőzni Isten szeretetéről. És senkit sem lehet eltántorítani tőle, ha már átélte, megtapasztalta. Adja az Úr, hogy egyre többen alkothassuk az Ő szeretetében és szeretetéből élők közösségét! Farkas Etelka lelkész

Böjti evangélizációs alkalmak Március 12-13-án (hétfő, kedd) 17 órai kezdéssel, Matisz Jánosné Széll Éva Anna szákszendi lelkész igehirdetései hangoznak a fűtött gyülekezeti házban. Gyülekezetünk minden egyes tagját és az érdeklődőket hívjuk, várjuk a lelki töltekezésre és az alkalmak után közös süteményezésre!

RÉSZLETEK A 2018. 02. 18-ÁN ELHANGZOTT FELÜGYELŐI JELENTÉSBŐL

A 2017-es jubileumi évben, a reformáció 500 éves évfordulójára emlékezve, gazdag programban lehetett részünk. Ezek közül két szeptemberi eseményt szeretnék külön kiemelni. A szeptember 24-ki kantátazenés istentiszteletünket, melyen hálát adhattunk a 230 éves templomunkért és az 55 éves Kórusért. A másik alkalmunk szeptember 10-én volt, melyen felavathattuk a felújított orgonát. Ennek felújítás 2.225.000 Ft-ba került, melyhez a MEE zenei bizottságától 1.700.000 Ft pályázati támogatásban részesültünk. Gyülekezetünk tagjaitól fenntartói járulék és adomány címén, valamint a perselypénzen keresztül 3.329.000 Ft folyt be. Ezt egészítette ki az alapítvány számlájára befizetett 615.000 Ft. A nevesíthető befizetők száma 176 fő volt. Köszönöm az adakozók hűségét, különösen is azokét, akik szerény anyagi körülményei ellenére is nagyobb összeggel támogatták közösségünk szolgálatát. Ez úton szeretném ismét tudatosítani az egyházfenntartói járulékkal kapcsolatban a presbitérium ajánlását, melynek mértéke a mindenkori éves jövedelem 1%-a. Összességében megállapítható, hogy gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt, és az évet 821.655 Ft többlettel zártuk.

Ez évben szeretnénk kicseréltetni a meglévő két harang lengő és ütőszerkezetét, valamint a már elavult működtető szerkezeteket és a torony harangszintjének járó padozatát, 1.629.410 Ft önerő felhasználásával. Ennek előteremtéséhez adakozást hirdetünk meg. Terveink szerint – külső forrás bevonásával – további két beruházásra is sor kerül. Két önkormányzati képviselő, Vojnár Katalin, Gyuga Mihály és Orbán Ferenc a saját keretének terhére felvállalta a második világháborúban elvitt harmadik harang elkészítésének költségét, 2.838.958 Ft értékben. Polgármester úr ugyancsak a saját keretének terhére vállalta a toronyba telepítendő harangjáték finanszírozását. A beépítésre kerülő szerkezet, reggel 8 és este 8 óra között, minden órakor egy-egy, az adott ünnepkörre jellemző korál dallamot fog megszólaltatni. Ennek kivitelezési összege 1.701.800 Ft. E két kiemelt beruházás ünnepélyes használatba vétele, az új harang felszentelése, szeptember 8-án, a templomszentelési ünnep előtti szombat délutánján, ünnepi istentisztelet keretében történne meg.

ADOMÁNY KÉRÉS A MEGLÉVŐ HARANGOK FELÚJÍTÁSÁRA

Az új harang készítésével kapcsolatos helyszíni felmérés során kiderült, hogy a meglévő két harang lengő és ütő szerkezete, valamint a harangok működtető egységei műszakilag elavultak, cserére szorulnak. Továbbá a működtető szerkezetek biztonságos rögzítése miatt szükséges a toronyszint rossz állapotú padlóburkolatának a cseréje. Ezt a munkát 1.629.410 Ft értékben, önerőből kell kifizetnünk. Szeretettel kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségeikhez mérten, adományaikkal támogassák terveink megvalósítását.

  1. S. BACH 106. KANTÁTA ÉS A-DÚR MISE Az Oroszlányi Evangélikus Kórus és Zenekar koncertje
  2. március 24-kén (szombat) 18 órakor

KÖZREMŰKÖDNEK

Fekete Andrea szoprán Karácsonyiné Müller Beáta alt Csapó József tenor Pintér Dömötör basszus Vezényel Milán Zoltánné Igét hirdet Szarka István esperes

FENNTARTÓI JÁRULÉK, ADOMÁNY ÉS ALAPÍTVÁNYI BEFIZETÉS

Fenntartói járulékot és adományt az Oroszlányi Evangélikus Egyházközség, OTP-ben vezetett 11740061-20019639 –es számlaszámán, vagy az istentiszteletek után személyesen, hétköznapokon pedig időpont egyeztetés alapján lehet befizetni. Támogatásukat az „Oroszlányi Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány” feliratú csekken, vagy az OTP-ben, az Alapítvány 11740061-20008550-es számlaszámán keresztül is eljuttathatják.

ALAPÍTVÁNYUNK

Gyülekezetünk Elnöksége nevében is megköszönjük mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítették munkánkat. 2017. évben ez az összeg 237.009 Ft volt, amit az alapítvány célkitűzésének megfelelően – egyházközségünk fenntartására fordítottunk. Támogatva ezzel a gyülekezetben folyó ifjúsági és énekkari szolgálatot. Kérjük, hogy a közeledő adóbevalláskor is gondoljanak ránk felajánlásuk 1+1% - val, mellyel támogathatják a Magyarországi Evangélikus Egyház és Egyházközségünk munkáját. Az összegszerűségen túl a Felajánlók számának mértékében várhatóak az állami támogatások is, így Gyülekezetünknek is érdekében áll minél többektől kérni, hogy rendelkezzenek Egyházunk javára.

Oroszlányi Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány 19149055-1-11 Magyarországi Evangélikus Egyház 0035

MEGVÁLASZTOTT TISZTÉGVISELŐK

Felügyelő: – Sztruhár András Gondnok: – Török Sándor Pénztáros: – Mosberger Pálné Számvevőszéki elnök: – Nagy Zoltánné Számvevőszéki tagok: – Mosberger Szilvia és Szigetvölgyi Istvánné Kántor: – Milán Zoltánné Jegyző: – Nagy Dánielné Presbiterek: Barla-Szabó Miklósné, Búzer Tibor, Farkas Lászlóné, Farkasvölgyi Ákosné, Kristyák Istvánné Milán Zoltán, Nagy Dániel, Túri Gergelyné és Zetkó Magdolna Egyházmegyei küldött: – Milán Zoltán Pótküldött: – Búzer Tibor

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁS

A 2013 szeptemberétől indult iskolai hit- és erkölcstan mostanra az összes általános iskolai évfolyamot érinti. Evangélikus hitoktatás a városunk iskoláiban és óvodáiban összesen 23 csoportban folyik. A hittanórák megtartását főállású hitoktató segíti Lázár Anikó bokodi testvérünk személyében. A következő tanév hittanosai a beiratkozásnál, illetve a tanév végi nyilatkozattétellel jelentkezhetnek hittancsoportjainkba. Várjuk a megkeresztelt, iskolás korú Testvéreinket! Miért válasszák a szülők és gyerekek az evangélikus hittant? A válaszadást segíti a http://www.evangélikus.hu/hittanfilmek internet címen megtekinthető, „Gyerekeket, hitoktatókat és lelkészeket kérdeztünk” reklámvideó.

A REFORMÁCIÓ 500 ÉVES JUBILEUMÁNAK GYÜLEKEZETI ESEMÉNYEI A Reformáció 500. évfordulója átívelt gyülekezetünk 2017-es évén. Bővelkedtünk zenei alkalmakban. A sort még 2016 szeptemberében nyitotta Tóka Ágoston és az Újpesti Baptista Gyülekezet Kamarakórusa, a „Zenei Hitvallásaink” című, 14 várost érintő koncertsorozat részeként templomunkban. Majd ezt követte a „Reformáció öröksége J. S. Bach műveiben” sorozat részeként virágvasárnap a János-passió, szeptember 24-én a 79. Kantáta és a sorozat befejező alkalmaként december 16-án a Karácsonyi Oratórium volt hallható. Június 10-én templomunk adott otthont az Árva Bethlen Kata című monodrámának. A Falunapon (aug 12-13) a templomteret betöltő reformációi kiállítás várta a látogatókat. A bemutatott gyűjtemény nagy vonalakban megrajzolta az elmúlt 500 év vallástörténeti ívét, betekintést engedve a reformátorok személyiségének történelemformáló vonásaiba, az Oroszlányi Evangélikus Gyülekezet 316 éves múltjának tárgyi és hittestvéri értékeibe. Szeptember 10-én hálaadó istentiszteletet tartottunk az idei évben felújított orgonáért. A felújított hangszert Tóka Ágoston orgonaművész mutatta be. Szeptember 24-én, a Templomszentelés 230. és Kórusunk fennállásának 55. évfordulóján, a templom mellett elültetett reformációi emlékfát is hálaadással állta körül az ünneplő gyülekezet. Az ünnepi istentisztelet liturgiája a hajdani kantátazenés istentiszteleti formát követte: a Reformációi kantáta első és második része ölelte körül az igehirdetést. Szeptember 29-én az OKSZIK kamaratermében fórumbeszélgetésen vehettünk részt. „Ne legyen más Istened? - idegen valláskultúrák a reformáció tükrében” címmel, melyen Szeverényi János missziói lelkész és Sulok Zoltán Szabolcs muszlin egyházelnök Galambos Ádám moderálásával beszélgettek a témáról. Szeptember 30-án Kórusunk tagjaival Bécsben jártunk, a Reformációi Emlékfesztiválon. Az egész napos, színes programú alkalmon együtt lehettünk a Plochingeni Fúvószenekar tagjaival. Október 29-én vetítettképes úti beszámoló részesei lehettünk. Fátrai Márta vezetésével bejárhattuk Luther Márton életének és a reformáció eseményeinek állomásait. Október 31-én, a Papp László Sportarénában megrendezett Reformáció Emlékünnepségen Kórusunk, az Egyesített Kórus tagjaként szolgált a délelőtti istentiszteleten, s néhányan ezen felül is képviseltük gyülekezetünket Reformációi ökumenikus istentisztelet. Az ünnep estéjén a református templomban adhattunk hálát a reformáció ajándékáért.

A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR ÉS AZ AZT KÖVETŐ IDŐSZAK GYÜLEKEZETI ALKALMAI Március 12-13. Hétfő-kedd 17 óra (gyülekezeti ház) – Evangélizáció Március 18. Böjt 5. vasárnapja 10 óra (gyülekezeti ház) – Úrvacsorai istentisztelet Március 20. Kedd 17 óra (gyülekezeti ház) – Böjt esti áhítat Március 24. Szombat 18 óra (templom) – Ének és Zenekar hangversenye Március 25. Virágvasárnap 10 óra (gyülekezeti ház) – Istentisztelet és tisztségviselők beiktatása Március 27. Kedd 9 óra (Idősek Átmeneti Otthona) – Úrvacsorai istentisztelet Március 29. Nagycsütörtök 17 óra (gyülekezeti ház) – Úrvacsorai istentisztelet Március 30. Nagypéntek 10 óra (gyülekezeti ház) – Úrvacsorai istentisztelet Április 1. Húsvét ünnepe 10 óra (templom) – Úrvacsorai istentisztelet Április 2. Húsvét hétfő 10 óra (templom) – Úrvacsorai istentisztelet Április 8. Vasárnap 10 óra (templom) – Családi istentisztelet Április 15. Vasárnap 10 óra (templom) – Úrvacsorás istentisztelet Április 22. Vasárnap 10 óra (templom) – Konfirmációi istentisztelet úrvacsoraosztással és a jubiláló konfirmandusok köszöntésével Május 6. Vasárnap 10 óra (templom) – Úrvacsorás istentisztelet az Édesanyák köszöntésével Május 10. Csütörtök 18 óra (templom) – Mennybemenetel ünnepi istentisztelet Május 20. Pünkösd ünnepe 10 óra (templom) – Úrvacsorai istentisztelet Május 21. Pünkösd hétfő – Egyházmegyei nap Bakonyszombathelyen, ezért helyben nem lesz istentisztelet Május 21. Pünkösd hétfő 18 óra (templom) – a németországi Christophorus Cantorei hangversenye Június 10. Vasárnap 10 óra (templom) – Tanévzáró családi istentisztelet

ALKALMAINKRA MINDANNYIUKAT SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK!

A Gyülekezet Elnöksége és Presbitériuma nevében Istentől megszentelt böjti időszakot és áldott Húsvétot kívánok! Farkas Etelka lelkész

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK Vasárnaponként és a nagyünnepeken 10 órától tartjuk az istentiszteleteinket, a hónap 1. és 3. vasárnapján úrvacsoraosztással. Tanév időszakában: A hónap második vasárnapján 10 órakor Családi istentisztelet. Keddenként 17 órai kezdettel Bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben. Kéthetente csütörtökön 10 órakor Baba-mama klubba várjuk – felekezeti hovatartozástól függetlenül – a kisgyermekes szülőket. Elérhetőségek: Lelkészi Hivatal: 34-361-669 Farkas Etelka lelkész: 20-824-34-34; etelka.farkas@lutheran.

ALKALMAINKRA MINDANNYIUKAT SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK! A Gyülekezet Elnöksége és Presbitériuma nevében Istentől megszentelt böjti időszakot és áldott Húsvétot kívánok! Farkas Etelka lelkész

Társoldalak
Hírlevél 2015 Böjt
2015. ADVENT
2016 Böjt
2016. Advent
2017. Böjt
2017 Advent
2018.ADVENT
2019. BÖJT
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster